Badania składu chemicznego metoda Fluorescencji Rentgenowskiej XRF

Badania składu chemicznego skał prowadzone są w Firmie Geokrak Sp. z o.o. od 2017 roku, przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

W trakcie badań wykorzystywane jest urządzenie Bruker S1 Titan 600 z wbudowaną kalibracją GeoChem General i GeoChemTrace służące do analiz geochemicznych. Użytkowanie urządzenia prowadzone jest na podstawie zezwolenia prezesa PAA nr D-20395.

                                     

Badania składu chemicznego metoda Fluorescencji Rentgenowskiej XRF.

Badania składu chemicznego skał prowadzone są w Firmie Geokrak Sp. z o.o. od 2017 roku, przez przeszkolony i wykwalifikowany personel.

W trakcie badań wykorzystywane jest urządzenie

Bruker S1 Titan 600 z wbudowaną kalibracją GeoChem General i GeoChemTrace służące do analiz geochemicznych.

 Użytkowanie urządzenia prowadzone jest na podstawie zezwolenia prezesa PAA nr D-20395.

Spektrometr Bruker S1 Titan 600

Sposób przeprowadzania analiz

Badania składu chemicznego prowadzone są na próbkach rdzeni i próbkach zwiercin, oraz na próbkach powierzchniowych:

  • Badania na próbkach rdzeni umożliwiają punktowe dokładne analizy składu chemicznego w wysokiej rozdzielczości,
  • badania na próbkach zwiercin umożliwiają analizę zmienności składu chemicznego dla uśrednionych próbek pobieranych interwałowo, próbki takie dzięki temu obrazują nam reprezentatywny skład chemiczny próbek skalnych,
  • badania rozkładu przestrzennego (powierzchniowego) umożliwiają tworzenie map rozkładu danego pierwiastka w przestrzeni. Analizy takie prowadzone są np. dla prób gruntów, czy materiału na hałdach poeksploatacyjnych

Zalety zastosowań analiz XRF:

  • analiza bez ingerencji i niszczenia badanego materiału,
  • szybkość analiz - wyniki otrzymywane są w czasie rzeczywistym,
  • wysoka dokładność i powtarzalność analiz,
  • szerokie spektrum analizowanych pierwiastków – od magnezu do uranu       (z wyjątkiem pierwiastków ziem rzadkich -REE),
  •  analizy prowadzone mogą być zarówno w laboratorium na przygotowanych próbkach (lepsza jakość analiz), jak i w warunkach terenowych (bezpośrednio u zamawiającego),
  • otrzymane wyniki przedstawiane w postaci % wagowych. 

Zastosowanie metody w geologii:
  • tworzenie profili geochemicznych (otworów), badanie rozkładu skał w profilu (np. rozmieszczenie w profilu dolomitów i wapieni), oraz analizy „zanieczyszczeń” minerałami z grupy krzemianów. Tworzenie profili geochemicznych jest możliwe we współpracy z laboratorium AKP Geokrak oraz na podstawie danych otrzymanych, przy czym możliwe jest zestawianie różnych pierwiastków na jednym profilu z zadanymi (otrzymanymi) danymi.