9

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

KONCESJE

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie:

 1. Opracowania dotyczące oceny ryzyka poszukiwawczego na podstawie analizy danych geologicznych i geochemicznych pod kątem występowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego konwencjonalnego i niekonwencjonalnego, CBM oraz złóż węgla kamiennego

 2. Opracowania dotyczące prospekcji węglowodorów pod kątem wyznaczania obszarów perspektywicznych dla przyszłej działalności koncesyjnej

 3. Studium możliwości podziemnego składowania CO2 na podstawie analizy danych geologicznych

 4. Ocena wydatków inwestycyjnych w ramach wykonywania obowiązków koncesyjnych

 5. Wnioski koncesyjne o udzielenie, przedłużenie i zmianę koncesji

 6. Projekty robót geologicznych do wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz metanu pokładów węgla i złóż węgla kamiennego

 7. Aneksy do Projektów robót geologicznych do wniosków koncesyjnych o przedłużenie i/ lub zmianę koncesji (Projekty robót geologicznych na wykonanie prac geofizycznych – badań sejsmicznych oraz na wykonanie otworów wiertniczych)

 8. Dokumentacje robót geologicznych prowadzonych na obszarze bloków koncesyjnych (podsumowanie dotychczasowych prac wraz z uzasadnieniem rezygnacji z koncesji)

 9. Dokumentacje likwidacji otworów wiertniczych

 10. Dokumentacje geologiczne otworów wiertniczych

 11. Wycenę informacji geologicznej do wniosków w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724 par. 11 pkt. 2, 3, 4, 5 i par. 13, pkt. 2, 3)

 12. Karty Informacyjne Przedsięwzięcia do Wniosków o wydanie Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach Zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworów wiertniczych o głębokości powyżej 1000 m (wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 – par. 3, ust. 1, pkt. 43).

Oferujemy również doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnych rozwiązań dla inwestora z punktu widzenia przepisów prawnych w dziedzinie „Prawo Geologiczne i Górnicze”. 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak