1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Minął rok pracy firmy Geokak przy budowie bloków 5 i 6 w PGE Opole

    Z końcem lipca minął rok pracy firmy Geokak w związku z realizacją usług geotechnicznych przy budowie dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole S.A. 


Minął rok pracy firmy Geokak przy budowie bloków energetycznych w PGE Elektrownia Opole
Foto: Przemysław Marcisz, żródło: http://www.blok5i6.opole.pl/

W ramach kontraktu Geokrak wykonuje następujący zakres usług:
 • Terenowe badanie wskaźnika zagęszczenia kruszyw 

 • Statyczne badanie nośności i odkształcalności podłoża (płyta VSS - pomiary osiadania)

 • Badanie zagęszczenia przy pomocy płyty dynamicznej LPD 

 • Badanie zagęszczenia przy pomocy sondy dynamicznej DPL 

 • Sondowanie gruntów statyczne CPT, CPTu

 • Sondowanie gruntów dynamiczne DPL, DMP, DPH, DPSH, FVT

 • Badanie przydatności materiałów do wbudowania w nasypy

 • Określenie przydatności gruntu z wykopów do wykorzystania przy dodaniu dodatkowych frakcji 

 • Wykonanie odwiertów geotechnicznych wraz z opracowaniem metryk w celu weryfikacji założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych

 • Przeprowadzenie kontroli wykonywanych badań geotechnicznych przez nadzór geotechniczny niższego szczebla

 • Uczestnictwo w naradach technicznych 

 • Nadzór nad wykonywaniem robót ziemnych


Więcej, o samej budowie można poczytać na oficjalnej stronie Elektrowni Opole.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak