5

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Badania macerałów węgla oraz badania refleksyjności witrynitu

Badania macerałów węgla obejmują obserwacje petrograficzne w świetle odbitym zarówno rozproszonej materii organicznej jak i węgli. Badania te obejmują rozpoznawanie macerałów w obrębie trzech grup: witrynitu. liptynitu i inertynitu. Dodatkowo wykonywane są pomiary refleksyjności witrynitu (Ro).

Badania mikroskopowe prowadzone są zgodnie z zaleceniami ICCP. 

Badania petrograficzne substancji organicznej prowadzone są zarówno w świetle białym jak i w ultra fioletowym przy użyciu mikroskopu Axioskop Carl Zeiss. 

Refleksyjność witrynitu określana jest przy pomocy fotometru MSP 200 sprzężonego z mikroskopem petrograficznym Axioskop Carl Zeiss.

Rezultaty prowadzonych badań przedstawiane są w postaci raportów zawierających wyniki jakościowej i ilościowej analizy składu macerałowego, wyniki pomiarów refleksyjności witrynitu (Ro) oraz mikrofotografie wykonywane w trakcie obserwacji.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak