1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Aktualności

Piknik naukowy w Podzamczu

W upalne dni 06-07.09.2014 u stóp malowniczego horyzontu marsjańskiego umocowane na końcach placu zamku w Chęcinach w parku XVII wiecznego barkowego pałacyku, odbył się piknik naukowo-technologiczny, który towarzyszył pierwszym w Polsce zawodom European Rover Challenge 2014 (zawody łazików marsjańskich ) oraz otwarciu Regionalnego Centrum Nauki Leonardo da Vinci.

Poniżej krótki artykuł o Pikniku naukowym w PodzamczuWdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniu 05.09.2014 został przeprowadzony audyt wewnętrzny w naszej firmie. W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego stwierdzono, iż ZSZ jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami, wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS oraz wymaganiami ZSZ ustalonymi przez organizację, a także jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

Firma QES, która patronowała działaniom wdrażania systemu przesłała dokument potwierdzający pozytywne wdrożenie ZSZ.

wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania

Integracyjny Piknik Firmowy

23. maja 2014 odbył się Integracyjny Piknik Firmy Geokrak. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych konkurencji. Ważna okazała się umiejętność pracy w grupie oraz pomysłowość. Jedną z ciekawszych konkurencji okazało się stanie na skrzynce cała drużyna (w osiem osób) czy sposób na to, jak przelać wodę z perforowanej rury. Nie zabrakło również zadania z udzielania pierwszej pomocy. Ostatnia konkurencja polegała na przeciąganiu liny.

Czytaj więcej: Integracyjny Piknik Firmowy

Międzynarodowe Targi Geologiczne GEO-EKO-TECH

W dniach 8-9 maja 2014 roku firma Geokrak uczestniczyła w XII Międzynarodowych Targach i Konferencji Geologicznej, które odbyły się w Warszawie, w gmachu Muzeum Geologicznego PIG.

Wiodącą tematyką była:

▪ Geologia górnictwa   ▪ Geologia złożowa;  ▪ Geologia środowiskowa;  
▪ Surowce energetyczne i nieenergetyczne  ▪  Węglowodory  
▪ Geologia i innowacje
 ▪  Sprzęt   ▪  Technologie ▪ Usługi
▪  Aparatura badawcza, kontrolno- pomiarowa 
▪  Sprzęt wiertniczy  ▪  Sprzęt do badań laboratoryjnych i polowych
▪  Geologia inżynierska   ▪  Kartografia  ▪ Systemy geoinformacyjne

Czytaj więcej: Międzynarodowe Targi Geologiczne GEO-EKO-TECH

Shale Gas World Europe 2013

W dniach 27-28.11.2013 w EXPO XXI w Warszawie odbyła się konferencja i targi Shale Gas World Europe 2013, 
w których uczestniczyła firma Geokrak. 

W czasie konferencji szeroko dyskutowane były takie tematy jak: opłacalność poszukiwań gazu z łupków, optymalizacja usług wiertniczych i szczelinowania hydraulicznego, gospodarka wodna.

Poniżej krótka rozmowa, w której uczestniczył Jan Purchla, Managing Director Geokrak oraz Boris Nadolny, Operations Manager, Geo-Data. 

GEOINŻYNIERIA 2013

Firma Geokrak w dniach 6-7 listopada 2013 roku brała udział w III Konferencja „Geoinżynieria w budownictwie”, która odbyła się w Zespole Dworskim Hotelu Sarmata w Sandomierzu. 

Tematyka tegorocznego spotkania związana była z zagadnieniami: nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie geoinżynierii, wzmacniania gruntu, głębokiego fundamentowania, posadawiania elektrowni wiatrowych, utrzymania, modernizacji oraz zabezpieczania skarp i osuwisk, utrzymania i rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej, budownictwa podziemnego i tunelowania.

Więcej informacji znaleźć można tutaj.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak