1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Aktualności

FORUM

W Istambule w Turcji między 6-8 lutego Geokrak uczestniczył w  EMEA UNCONVENTIONAL GAS EXPLORATION & PRODUCTION FORUM

KONGRES

W Warszawie w dniach od 28 listopada do 1 grudnia Geokrak brał udział w kongresie „SHALE GAS WORLD EUROPE 2011” organizowanym przez Terrapinn Limited

SYMPOZJUM

W dniach 16-18 listopada w Gdańsku-Jelitkowie Geokrak brał udział w IV Ogólnopolskim Sympozjum „Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce", którego tematem przewodnim były badania geologiczno-inżynierskie w rozwiązywaniu problemów geoinżynierii środowiska. Głównym organizatorem konferencji był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, działający we współpracy z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz polską grupą Międzynarodowej Asocjacji Geologii Inżynierskiej i Środowiska IAEG.

KONFERENCJA

W dniach 16-17 października w Sandomierzu Geokrak uczestniczył w organizowanej przez wydawnictwo INŻYNIERIA  sp. z o.o. II Konferencji  „Geoinżynieria w budownictwie”. Wiodącymi tematami tegorocznych obrad były prace geoinżynieryjne w infrastrukturze kolejowej i drogowej.

KONGRES GEOTERMALNY

W dniach 28-30 września w Lądku Zdrój Geokrak brał udział w III Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym. Program konferencji obejmował problematykę:

  • energii geotermalnej jako elementu zrównoważonego rozwoju w strategiach energetycznych Polski i Unii Europejskiej;
  • rozpoznania zasobów i warunków występowania wód i energii geotermalnej w Polsce;
  • wybranych aspektów pracy w ciepłowniach geotermalnych na terenie kraju; - sukcesów, problemów i perspektyw geotermii w Polsce;
  • uwarunkowań prawnych i ekonomicznych rozwoju geotermii i inne.

Organizatorami tego niezwykłego wydarzenia byli: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi oraz Energia PAN.

SEMINARIUM

18 października 2011 r. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Geokrak brał udział w seminarium firmy Amago na temat „Sondowania statycznego i dynamicznego przy użyciu sondy Pagani TG 63-200”. Seminarium było połączone z praktyczną prezentacją sondy Pagani TG 63-200.

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak