1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Aktualności

SEMINARIUM

W październiku 2011 roku pracownicy działu Geologii Inżynierskiej i Geotechniki brali udział w zorganizowanym przez Polski Komitet Geotechniki seminarium na temat: "PRZESTRZENNA ANALIZA NUMERYCZNA STATECZNOŚCI SKARP I ZBOCZY. MODELOWANIE OPARTE NA RZECZYWISTYCH PRZYPADKACH", Kraków

SZKOLENIE

17 października w Krakowie pracownicy Geokrak uczestniczyli w  szkoleniu z zakresu procedur ocen oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym organizowanym przez Konsult Centrum Szkolenia i Doradztwa

KONFERENCJA

W październiku 2011 roku w Garbsen w Niemczech Geokrak uczestniczył w konferencji „ISOTOPE APPLICATIONS IN SHALE GAS EXPLORATION & PRODUCTION” organizowanej przez Geodata GmbH

SYMPOZJUM

W dniach 14-16 września 2011 roku w Żerkowie koło Poznania Geokrak brał udział w XV Sympozjum  „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII”, którego organizację powierzono środowisku hydrogeologów z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym. Problematyka sympozjum obejmowała następujące tematy: -Zagrożenia i ochrona jakości i zasobów wód podziemnych -Monitoring i gospodarowanie wodą w Polsce -Hydrogeologia regionalna -Geneza i skład chemiczny wód podziemnych -Modelowanie matematyczne i odwodnienia górnicze -Metody badań w hydrogeologii

SZKOLENIE

W lipcu w Kielcach Geokrak brał udział w szkoleniu - Procedura ocen oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. Organizator – Konsult Centrum Szkolenia i Doradztwa

KONFERENCJA

„SHALE GAS RESULTS IN EUROPE 2011, 2ND ANNUAL GLOBAL SHALE GAS SUMMIT”organizowanej przez American Business Conference Limited

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak