1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Aktualności

KONFERENCJA

Geokrak brał udział w organizowanej w Sandomierzu II Konferencji zatytułowanej „GEOINŻYNIERIA W BUDOWNICTWIE”. Wiodącymi tematami tegorocznych obrad były prace geoinżynieryjne w infrastrukturze kolejowej i drogowej.

MEETING GROUP

W dniach 4-6 października w Brnie Geokrak uczestniczył w Central-Eastern Europe  & Caspian scout group meeting

Szkolenie

W okresie od października do  grudnia 2012 pracownicy działu GEOLOGIA INŻYNIERSKA brali udział w szkoleniu „Normy europejskie w projektowaniu geotechnicznym” organizowanym w ramach projektu "Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie nowoczesnego budownictwa". Celem projektu jest poprawa potencjału rozwojowego Politechniki Krakowskiej poprzez wzbogacenie i dostosowanie oferty edukacyjnej w dziedzinie budownictwa do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy do roku 2015. Jest to projekt ogólnopolski, wieloletni, realizowany w okresie od 3 sierpnia 2009 do 31 grudnia 2015 roku.

GEO-EKO-TECH

W dniach 24 -25 maja 2012 na terenie Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie odbyły się X Międzynarodowe Targi GEOLOGIA 2012  „GEO-EKO-TECH” .Targi odbywały się pod hasłem: „Geologia dla rozwoju infrastruktury energetycznej infrastrukturalnej”. Na dziedzińcu Instytutu, jak co roku Geokrak prezentował swoje stoisko. 

TARGI

W maju 2012 roku Geokrak po raz drugi brał udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, w których ponad 1000 firm prezentowało nie tylko najnowocześniejszy sprzęt, rozwiązania technologiczne czy branżowe nowości, ale także swoją wiedzę i doświadczenie.

FORUM

13-14 marca w Barcelonie Geokrak brał udział w “UNCONVETIONAL GAS FORUM”

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak