1 2 3 4 5 6 7 10 9

Geologia inżynierska

W dziedzinie geologii inżynierskiej oraz geotechniki GEOKRAK oferuje szeroki zakres usług związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych podłoża budowlanego oraz geologiczną obsługą inwestycji.

Desorpcja węgli i łupków

Desorpcja prób (rdzeni) węgla oraz łupków jest podstawową metodą empiryczną określania zawartości oraz składu gazu w węglach (metan z pokładu węgla, CBM) oraz w łupkach (shale gas). Pierwsze doświadczenia z desorpcją i pomiarami zawartości gazu w węglach firma GEOKRAK nabrała w latach 90-tych, pracując dla firm AMOCO oraz TEXACO, poszukujących złóż metanu z pokładów węgla na terenie Zagłębia Górnośląskiego.

Geologia środowiskowa i hydrogeologia

Firma GEOKRAK oferuje szeroką gamę usług z zakresu badań, oceny i prognozowania stanu środowiska. Długoletnia współpraca z renomowanymi krajowymi i zagranicznymi firmami konsultingowymi, wykonawcami i laboratoriami badawczymi oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji poszczególnych projektów, pozwoliły nam dostosować poziom świadczonych usług do krajowych i międzynarodowych standardów.

Obsługa geologiczna wierceń głębokich

Obsługa geologiczna wierceń głębokich stanowi podstawowy nurt działalności firmy GEOKRAK. Oferujemy usługi i szeroką wiedzę związaną z obsługą geologiczną wierceń naftowych, metanowych i geotermalnych. Najwyższy poziom świadczonych usług gwarantują zdobyte kwalifikacje oraz regularne szkolenia pracowników

Mikropaleontologia

W dziedzinie badań mikroskopowych firma Geokrak wykonuje szereg analiz pomocnych w dalszych pracach geologicznych, badawczych oraz stanowiących uzupełnienie wynikowej dokumentacji geologicznej (m. in. mapy geologiczne, oznaczenia stratygraficzne profili wiertniczych oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie).

Ochrona środowiska

W zakresie badań, oceny oraz prognozowania stanu środowiska oferujemy swoje usługi w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji prac oraz współpracy ze Zleceniodawcami krajowymi, a także prowadzącymi działalność o zasięgu międzynarodowym. Uzyskane doświadczenia pozwalają nam świadczyć usługi w standardzie wymaganym przez Klientów krajowych jak i w standardzie oczekiwanym przez międzynarodowe korporacje.

Kartografia i GIS

Dział kartografii i GIS firmy GEOKRAK świadczy szeroki zakres usług w zakresie geologii strukturalnej. Oferujemy usługi zarówno w oparciu o prace terenowe, jak również prace analityczne polegające na analizie materiałów archiwalnych. Próbki okruchowe oraz rdzenie pozyskane przez zespoły terenowe badane są pod kątem sedymentologicznym, petrograficznym oraz biostratygraficznym.

Geotermia

Doświadczenia związane z energią odnawialną ciepła ziemi pracownicy firmy GEOKRAK zdybywali zarówno przy polskich jak i międzynarodowych projektach. W ostatnich latach GEOKRAK był zaangażowany w przedsięwzięcia wykorzystujące energię geotermalną.

Koncesje

W ramach świadczonych usług proponujemy wykonanie: kompletnych projektów prac geologicznych, wniosków o uzyskanie koncesji, aneksów do projektów prac geologicznych, Opracowywanych na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez przyszłego koncesjonobiorcę.

Aktualności

Konferencja w Akademii Górniczo-Hutniczej

Geokrak został zaproszony w kwietniu 2013 r  przez organizatorów z  Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu  do przedstawienia w trakcie konferencji "Ocena oddziaływania na środowisko podczas poszukiwania i udostępniania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych" naszych doświadczeń odnośnie przygotowywania Raportów o oddziaływaniu na środowisko i uzyskiwaniu decyzji środowiskowych dla poszukiwania gazy łupkowego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska z terenu całej Polski oraz przedstawiciele firm zaangażowanych w proces poszukiwania gazu łupkowego. Nasza prezentacja, przygotowana przez Wojtka Ścisłowicza i wygłoszona do grona ok. 70 uczestników, wywołała  gorącą dyskusję.

Konferencja Naukowo-Techniczna

W Pile w dniach 10-14 kwietnia 2013 r. Geokrak brał udział w organizowana przez firmę EXALO z Grupy PGNiG, Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, której towarzyszyła również wystawa. Z pośród wielu firm Geokrak również prezentował się na swoim stanowisku. Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji były „Nowoczesne metody prac poszukiwawczych i eksploatacyjnych całkowicie bezpieczne dla środowiska naturalnego”

XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

W dniach 5-8 marca 2013 r. odbyły się w Wiśle, w kompleksie hotelowym „Stok” XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, w których pracownicy Gekraka brali udział. Organizatorem Warsztatów był Małopolski Oddział PZITB w Krakowie przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach. Tematyka Warsztatów dotyczyła: metod badania podłoża, robót palowych, wzmacniania gruntów i fundamentów, projektowania geotechnicznego głębokich posadowień, zabezpieczania otoczenia budowli, modelowania geotechnicznego oraz stateczności skarp, osuwisk, wałów przeciwpowodziowych.

Szkolenia na Politechnice Krakowskiej

Pod koniec 2012 i na początku 2013 roku pracownicy działu GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ będą brali udział w organizowanych przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu, którego celem jest dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy pracowników sektora MSP (mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa) z branż związanych z inżynierią i ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodnej, wodno-ściekowej lub budownictwem w zakresie budownictwa wodnego i geotechniki. Tematy szkoleń, w których pracownicy Geokraka będą uczestniczyć obejmują zagadnienia:

  1. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie aktualnych przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012) i wytycznych metodologicznych zawartych w normach Eurokodowiskich (luty 2013)
  2. Ocena stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych
  3. Statyka i projektowanie konstrukcji geotechnicznych wg Eurokodu 7 (październik 2012)
  4. Geotechnika w budownictwie drogowym (listopad 2012)
  5. Projektowanie geotechniczne z wykorzystaniem wyników badań terenowych i laboratoryjnych wg Eurokodu 7* + WARSZTATY (październik 2012)
  6. Komputerowy rysunek techniczny w praktyce małych firm inżynierskich – efektywne wykorzystanie programu AutoCad (grudzień 2012)

Unconventional Gas Aberdeen 2012

W dniach 27-28.11.2012 w Aberdeen w Wielkiej Brytanii odbyła się konferencja Unconventional Gas Aberdeen2012 Exhibiotion Manual. Spotkanie przedstawicieli branży związanej z gazem niekonwencjonalnym w którym Geokrak bierze coroczny udział odbyło się w Aberdeen Exhibition and Conference Centre. 

3rd Annual Event Shale Gas World

W dniach 27-29.11.2012 w Hotelu Hilton w Warszawie Geokrak brał udział w 3rd Annual Event Shale Gas World Europe 2012 

NASI KLIENCI

Copyright © Geokrak